Veelgestelde vragen

Is het mogelijk als Gemeente en of Schoolbestuur om eigen middelen in te brengen?

Ja dat is mogelijk. Indien eigen middelen worden ingebracht zal de jaarlijkse vergoeding hierop aangepast worden.

Werkt OVVIA met lokale partijen samen?

Ja, waar mogelijk. Bepaalde diensten en componenten worden door OVVIA voorgeschreven in het ontzorgconcept. Wel worden uw bekende partijen of lokale partijen actief benadert om de aanpassingen te realiseren.

Wat is de duur van de overeenkomst?

De duur van de overeenkomst is initieel 15 jaar.

Wordt er tussentijds jaarlijks geïndexeerd?

Ja, overeenkomstig geldende richtlijnen. CPI

Kan ik tussentijds de overeenkomst opzeggen?

Ja, dat is mogelijk na het 8e jaar. Dit laatste in verband met wet en regelgeving omtrent energieprestatiecontracten.

Wat zijn de kosten om de overeenkomst tussentijds op te breken?

In de overeenkomst worden de bedragen vooraf vastgelegd zodat u weet wat de kosten zijn. In algemene termen wordt de boekwaarde aangehouden conform afschrijving van het middel, kosten voor het openbreken van de financiering van ca 2% afkoopregeling en een opslag van 10% op de boekwaarde.

Wie financiert OVVIA’s ontzorgconcept?

Dat is Energiefonds Brabant (Samenwerking tussen de regionale ontwikkelingsmaatschappij de BOM en Provincie Noord-Brabant) en OVVIA als aandeelhouders in OVVIA Sustainable Investments BV. OVVIA Sustainable Investments BV is de entiteit van waaruit het FrisseSchool.Nu concept wordt aangeboden, hierna OVVIA.

Wie ontvangt subsidies en of stimulering?

Als economische en juridisch eigenaar van het energieprestatiecontract komen de regelingen ten gunste van OVVIA. De SUVIS regeling dient door Gemeente aangevraagd te worden. De SUVIS regeling kan ingebracht worden om de vergoeding te verlagen.

Ondersteund OVVIA bij de aanvraag van de SUVIS regeling?

Ja, OVVIA biedt ondersteuning bij de aanvraag van de SUVIS regeling. Voor 2021 is 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op volgorde van binnenkomst (first come, first serve). Projecten dienen ingediend te worden tussen 4 januari en 1 juli 2021.

Zijn er reeds voorbeelden beschikbaar van OVVIA’s ontzorgconcept?

Ja, in 2011 heeft OVVIA reeds voor schoolbestuur stichting Veldvest te Veldhoven eenzelfde proces doorgelopen en 140 lokalen in het primair onderwijs fris gemaakt conform klasse B. Wel is op het beslismoment (zie de procesbeschrijving hieronder) indertijd gekozen om als schoolbestuur zelf te investeren ipv te kiezen voor het uitgebreide ontzorgconcept. U kunt aan dit schoolbestuur vragen hoe de ervaringen zijn met de installatie, of er vandaag een andere keuze gemaakt zou worden (in retroperspectief). In Eindhoven heeft de Regenboog (PO) een operationeel energieprestatiecontract waarin het verbeteren van het binnenklimaat als prestatie indicator is opgenomen. Verder levert OVVIA in de Witte Dame te Eindhoven middels een energieprestatiecontract frisse lucht aan meer dan 15.000m2 hogescholen (onder andere Fontys hogeschool en Design Academy) sinds 2014.

Hoe kan het ontzorgconcept goedkoper zijn dan als we het zelf doen?

Rekenvoorbeeld, school 13 lokalen. Alle bedragen komen uit de ingesloten offerte en de OVVIA opgave. Inhoud; Ventilatie aanpassen, levensduurbeschouwing op 15 jaar, geen netto contante waarde, exclusief indexatie, eenvoudige weergave, bedragen excl. BTW.

TCO over 15 jaar Zelf doen [EUR] Ontzorgconcept [EUR]
Investering in ventilatie € 256.750 inbegrepen
Rentelast 2% € 89.061 inbegrepen
Procesbegeleiding 10% € 25.675 inbegrepen
Onderhoudskosten € 34.125 inbegrepen
Energielabel € 2.750 inbegrepen
Routekaart/PIMStudio € 3.450 inbegrepen
Subsidie aanvraag € 1.500 inbegrepen
Onvoorzien 5% € 20.666 inbegrepen
Vergoeding Ontzorgconcept € – € 387.075
Totale levensduurkosten € 433.977 € 387.075

Wat is de juridische basis van het ontzorgconcept FrisseSchool.nu?

Het ontzorgconcept FrisseSchool.nu van OVVIA is een zogenaamd energieprestatiecontract. Zie hieronder verder voor de definitie uit het Bouwbesluit.

Mijn school krijgt binnen een aantal jaar nieuwbouw, wat kan ik dan nu?

Omdat de goederen uit FrisseSchool.nu duurzaam zijn en van hoge kwaliteit zijn deze te gebruiken bij een mogelijke nieuwbouw of grootschalige renovatie. Wij raden wij aan om de ventilatie eenheden op te nemen in uw toekomstige (nieuwbouw of renovatie) ontwerp. Deze ventilatie eenheden gaan namelijk tot wel 25 jaar mee. Praktisch betekend dit dat tijdens het ontwerp van de nieuwbouw uitgaat van de geleverde ventilatie eenheden. Omdat het losse decentrale ventilatie eenheden betreft is het eenvoudig om de ventilatie eenheden in een nieuwbouw situatie optimaal in te passen. U kunt eenmalig de overeenkomst 6 maanden opschorten om bijvoorbeeld verhuizing van het systeem mogelijk te maken zonder aanvullende kosten. Kosten voor het daadwerkelijk fysiek verhuizen van de installatie (van het bestaande gebouw en leslokaal naar uw nieuwe situatie) is niet opgenomen in de overeenkomst.

Hoe ziet het proces tot overeenkomst eruit?

Als eerste bieden wij u een intentie overeenkomst aan. Daarin wordt overeengekomen dat u tenminste het binnenklimaat gaat verbeteren op de schoolgebouwen in het aantal door u aangegeven leslokalen. Dit stelt OVVIA in staat om alvast de ventilatie eenheden in opdracht te vertrekken zodat over uiterlijk 10 weken bij u gestart wordt met het verbeteren van de luchtkwaliteit in het eerste leslokaal overeenkomstig stap 1.

In de tussenliggende periode werken we toe naar de inhoud van de overeenkomst met stap 2 uit het plan. Dit resulteert in de benodigde informatie per onderwijsgebouw voor een schoolbestuur en of Gemeente om te kiezen voor;

  1. Basis FrisseScholen.nu ontzorgconcept of
  2. Het FrisseScholen.nu ontzorgconcept met een energiebesparing doel zoals 35% CO2 reductie

Aansluitend ontvangt het schoolbestuur één voorstel met 2 oplossing richtingen per onderwijsgebouw op het beslismoment:

  1. Ontzorgconcept keuze via OVVIA, middels Energieprestatie overeenkomst
  2. Plan van aanpak waarbij u zelf investeert en de risico’s draagt.

Hierbij is keuze II een exit van het proces zoals door OVVIA voorgesteld als ontzorgconcept. Daarbij zullen de kosten in rekening worden gebracht welke tot dan gemaakt zijn;

  • Uitvoer van fase 1 van de offerte inzake aanpassingen luchtkwaliteit op de schoolgebouwen, conform aangeleverde offerte
  • Opstellen van het energielabel; ter indicatie 2.750 EUR
  • Opstellen van de PIMStudio analyse resulterend naar een routekaart, ter indicatie 3.450 EUR
  • Opstellen van de subsidie aanvraag; ter indicatie 1.500 EUR

Keuze I zal bekrachtigd worden met FrisseSchool.nu ontzorgconcept overeenkomst. Waarna de rest van het stappenplan wordt geeffectueerd. Na oplevering van de tijdelijke inpassing van de ventilatie per schoolgebouw zal de vergoeding (maandelijks) in rekening worden gebracht.

Algemene vragen

Wat doet OVVIA?

OVVIA is een Energie diensten bedrijf, een ESCo (Energy Service Company). Sinds 2011.
We ontvangen mede middelen vanuit de Provincie Noord Brabant, de Regionale Ontwikkelings
Maatschappij (ROM) BOM is aandeelhouder in de entiteit OVVIA Sustainable Investments B.V.
waar vanuit OVVIA het FrisseSchool.nu initiatief aanbiedt. Dit is een publiek-private samenwerking.

Wat is een ESCO (volgens RVO)?

Een ESCo is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde
energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. Het prestatiecontract speelt een
sleutelrol bij ESCo’s. Hierin worden afspraken tussen ESCo en opdrachtgever over (onder andere)
de te realiseren energiebesparing vastgelegd. Worden de besparingsdoelen niet gehaald, dan is
het risico voor de ESCo. Wordt er daarentegen meer energie bespaard, dan kan de winst worden
verdeeld tussen ESCo en opdrachtgever. In een Energieprestatiecontract worden langjarige
afspraken vastgelegd tussen de eigenaar van een gebouw en een bedrijf dat energiebesparende
maatregelen installeert en onderhoudt. Het resultaat is een energiezuiniger gebouw zonder de
bijbehorende diepte-investering. Door energiebesparing heeft de investering een
terugverdieneffect. Na afloop van het contract valt de installatie volledig toe aan de eigenaar.

Prestatiecontract of energieprestatiecontract?

Energieprestatiecontract als bedoeld in artikel 2, onderdeel 27, van de richtlijn 2012/27/EU
van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie tot
wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en
2006/32/EG;
“energieprestatiecontract”, een contractuele regeling
tussen de begunstigde en de aanbieder van een maatregel ter verbetering van de energie-efficiëntie,
die tijdens de gehele looptijd van het contract wordt geverifieerd en gecontroleerd, waarbij de
investeringen (arbeid, leveringen of diensten) zodanig worden betaald dat ze in verhouding staan
tot de contractueel vastgelegde mate van verbetering van de energie-efficiëntie of een ander
overeengekomen prestatiecriterium, zoals financiële besparingen;

Wat houdt de regeling energieprestatie gebouwen in?

Kernachtige samenvatting uit de regeling welke van toepassing zijn op schoolgebouwen. Als er
een nieuwe installatie wordt geïnstalleerd of een bestaande installatie wordt aangepast gelden
er eisen voor de energieprestatie en het adequaat dimensioneren, installeren, inregelen en de
instelbaarheid. Deze eisen zijn van toepassing op installaties voor ruimteverwarming, ruimtekoeling,
ventilatie, warm tapwater, ingebouwde verlichting en gebouwautomatisering en -controlesystemen.
Aan deze eis kan ook met een gebouwautomatisering- en controlesysteem voldaan worden.

Verwarmings- en airconditioningsystemen moeten voortaan vanaf een nominaal vermogen van 70 kW
respectievelijk om de vier à vijf jaar worden gekeurd. Dit betekent dat de keuringsverplichtingen
alleen nog gelden voor grotere installaties. Is één van beide systemen gekoppeld aan een
ventilatiesysteem, dan moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden.

De keuringsverplichtingen gelden niet als er een
energieprestatiecontract is afgesloten
of wanneer er een gebouwautomatisering en -controlesysteem
is dat aan bepaalde eisen voldoet.

Utiliteitsgebouwen met verwarmings- of airconditioningsystemen met een vermogen van meer dan
290 kW moeten vanaf 1 januari 2026 zijn voorzien van een gebouwautomatisering en -controlesysteem (GACS).

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen met het gegarandeerd verbeteren van je binnenklimaat en verduurzaming van je school?